Vedtægter

§ 1

 1. Foreningens navn er Feldballe-Tåstrup Antenneforening.

§ 2

 1. Foreningens formål er via eget bredbåndskabelanlæg selv, – eller ved indgåelse af aftale med tredjemand om dennes forsyning via det ham tilhørende forsyningsnet – til foreningens medlemmer at udbyde:

a. Danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b. Kapacitet til brug for datatransmission (f.eks. internet, VPN forbindelser)
c. Serviceydelser som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg (f.eks. telefoni)

 1. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
 2. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
 3. Foreningens geografiske interesse område er Feldballe og Tåstrup samt omegn.

§ 3

 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen eller er tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.
 2. Enhver, som i foreningens forsyningsområde er tilsluttet det forsyningsnet tilhørende tredjemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale, kan efter anmodning optages i foreningen.
 3. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg eller det forsyningsnet tilhørende tredjemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale, mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til fornøden udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen skal betales af de (t) nye medlem (mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning bør udgifterne betales af den, der står for byggemodningen.
 4. Foreningen er ikke forpligtiget til at opretholde signalforsyning til medlemmer som er tilsluttet forsyningsnet tilhørende tredjemand såfremt foreningens aftale med tredjemand ophører, og medlemmet på ophørstidspunktet er bosiddende udenfor det område som er dækket af det foreningen tilhørende bredbåndskabelanlæg

§ 4

 1. Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.
 2. I udlejningsejendomme opkræves bidraget hos ejeren for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget.
 3. For nye medlemmer betales første bidrag for den måned hvor indmeldelse finder sted.
 4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til en anden adresse.

§ 5

 1. Sammen med bidraget (kontingentet) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m. v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6

 1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for deres ejendom.
 3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7

 1. Medlemmernes modtagelser af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv eller på foreningens hjemmeside.

§ 8

 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel.
 2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt.

§ 9

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen samt oplysning om hvor regnskab for det forløbne år er fremlagt.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 4. Valg af dirigent
 5. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
 6. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 7. Eventuelle forslag
 8. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal, med navn og underskrift, tilsendes bestyrelsen v/formanden senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

§ 11

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen v/formanden fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 30 medlemmer, senest 14 dage efter en sådan begæring er modtaget.

§ 12

 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun fremmødte medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
 3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.
 4. Bestyrelsen sørger for der føres protokol over generalforsamlingen.

§ 13

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I år med lige årstal vælges 2 medlemmer og i år med ulige årstal vælges 3 medlemmer.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 3. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.
 4. Bestyrelsen fastsætter det årlige bidrag (kontingent).

§ 14

 1. Bestyrelsen skal have generalforsamlingens bemyndigelse til at optage gæld.
 2. Medlemmerne hæfter solidarisk for optaget gæld. Ved optagelse af gæld forpligtes medlemmerne ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 15

 1. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndsanlæg.

§ 16

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.
 2. Bidrag og øvrige afgifter for leverancer betales forud. Dette gælder også for afgifter foreningen opkræver for tredjemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale.
 3. For udlejningsejendomme og institutioner indbetaler bygningernes ejer bidrag og afgifter samlet.
 4. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt revision kan finde sted, når revisionen ønsker det.

§ 17

 1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt den påhvilende forpligtigelse til kassereren, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtigt at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.
 2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor

§ 18

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med fordeler skab i skel.

§ 19

 1. Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde som medlem, såfremt vedkommende enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver tid gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
 2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
 3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen som tilhører foreningen eller den tredjemand med hvem foreningen har indgået aftale.

§ 20

 1. Bestyrelsen sørger for at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21

 1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, eller som tilhører den tredjemand, med hvem foreningen måtte have indgået aftale.
 2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22

 1. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
 2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 23

 1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af det foreningen tilhørende anlæg.
 2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation for det foreningen tilhørende anlæg er til stede og løbende vedligeholdes.

§ 24

 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, der følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
 2. Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndsanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 25

 1. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.
 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, gennem en på anlægget værende info-kanal/tekst-tv eller på foreningens hjemmeside.

§ 26

 1. Foreningens virksomhed ophører, hvis det besluttes at foreningen skal indgå i en anden forening.
 2. Ophævelse af foreningen kan kun ske ved at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen.
 3. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter holdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel.
 4. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at forening skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.
 5. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

§ 27

 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. juni 2013.